Balti suurkiskjate uuring

 

Hea Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liige!

Viime läbi uuringut inimeste suhtumise kohta suurkiskjatesse (hunt, karu ja ilves) kolmes Balti riigis. Oma elutegevuse käigus puutuvad suurkiskjad aeg-ajalt kokku inimesega, mistõttu on nende liikide kaitse- ja ohjamistegevuste kavandamisel oluline teada nende inimeste arvamusi, kellel on selliseks kokkupuuteks rohkem võimalusi. Seetõttu on Eesti, Läti ja Leedu terioloogide koostöös alanud suur, kõiki kolme Baltimaad hõlmav ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonnas hetkel valitsevat suhtumist suurkiskjatesse ning võrrelda käesoleva uuringu tulemusi eelmise, 2003-2006 aastal läbiviidud uuringu tulemustega. Tajume, et kahe uuringu vahelise aja jooksul on nii ühiskonnas kui ka meie looduses toimunud mitmeid muutusi (kasvanud huvi lambakasvatuse vastu, linnastumise suurenemine, šaakali lisandumine meie kiskjate hulka ning Euroopas üldiselt tajutav suundumus asendada suurkiskjate endisaegne lausaline küttimisstrateegia teaduslikult põhjendatud säästlikuma jahikorraldusega), mis võivad mõjutada inimeste ja kiskjate vahelisi suhteid ning laiemalt ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse.

Uuring toimub veebiküsitluse vormis kõigis kolmes Balti riigis ning sellele saab vastata siin: https://survey.ut.ee/index.php/541634?lang=et

 

Samuti saab liikuda otse küsimustikule vastama juuresolevat qr-koodi skäneerides. 

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 20 minutit ja palume see võimalusel kindlasti lõpuni vastata. Et aidata kaasa nii suurkiskjate teaduspõhisemale majandamisele kui ka konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel, on lamba- ja kitsekasvatusega tegelevate põllumeeste kui suurkiskjatega otseselt kokkupuutuva sihtrühma osalemine uuringus väga olulise kaaluga.

 

Kontakt:

Tartu Ülikooli terioloogia õppetool, Maris Hindrikson (maris.hindrikson@ut.ee), Egle Tammeleht (egle.tammeleht@ut.ee) ning Harri Valdmann (harri.valdmann@ut.ee)