Seadusandlus

Sellelt lehelt leiate loetelu olulisematest lammaste ja kitsede kasvatamist ja aretust reguleerivatest seadustest, määrustest, käskkirjadest jm õigusaktidest.

EESTI VABARIIGI SEADUSED
– Põllumajandusloomade aretuse seadus
– Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus
– Loomakaitseseadus
– Loomatauditõrje seadus

PÕLLUMAJANDUSMINISTRI MÄÄRUSED
– Ekspordiks ette nähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded
– 
Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord
– 
Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded
– 
Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord
– Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri
– Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri
– Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded
– Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded
– 
Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord
– 
Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta
– 
Põllumajandusloomade aretustoetuste saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
– 
Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel 

EUROOPA LIIDU MÄÄRUSED JA DIREKTIIVID
– EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1012, 8. juuni 2016, tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus)
– 
NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 21/2004, 17. detsember 2003, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem.
– 
NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1/2005 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal.

P.S Kui leiate lehelt mõne vea või soovite lehe sisu täiendada, saatke palun kiri aadressile kontor@lammas.ee.